KHAI GIẢNG 2257

§2257 Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các mô hình được mô tả trên trang web này đều từ 18 tuổi trở lên khi hình ảnh được tạo ra.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các hình ảnh trình bày trên trang web này đều được miễn trừ khỏi 18 U.S.C. §§2257, 2257A và / hoặc 28 C.F.R. §75, bởi vì:

1) không mô tả hành vi được liệt kê cụ thể trong 18 U.S.C §2256 (2) (A) (i) đến (iv);

2) không mô tả hành vi được liệt kê cụ thể trong 18 U.S.C. §2257A được sản xuất sau ngày 19 tháng 3 năm 2009;

3) không mô tả hành vi được liệt kê trong 18 U.S.C. §2256 (2) (A) (v) xảy ra sau ngày 19 tháng 3 năm 2009;

4) các hình ảnh đại diện được tạo ra trước ngày 3 tháng 7 năm 1995; hoặc,

5) công ty này không đóng vai trò là “nhà sản xuất” đối với việc phổ biến những hình ảnh được miễn đó, vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong 28 C.F.R. §75.1 (c).